برنامه زمانی

تا تاریخ

از تاریخ

برنامه

15 شهریورماه

23 تیرماه

ارسال آثار

24 مهرماه

18 مهرماه

داوری آثار ارسالی

29 مهرماه

اعلام نتایج و اهدای جوایز به برنده شدگان